E-podatelna

 

Elektronická adresa:       epodatelna@prestavlky-rce.cz

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu Přestavlky.

 

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

                                                               Obecní úřad Přestavlky

                                                    Přestavlky č.p. 56

                                                    413 01 Roudnice nad Labem

 

Úřední hodiny:                pondělí        od   14.00   do   18.00  hodin

                                                středa          od   10.00   do   14.00  hodin

                                                pátek           od   14.00   do   18.00  hodin  

 

Pravidla doručovaných zpráv:     obecní úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním této zprávy

Potvrzení doručení datové zprávy:

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Přestavlky:

                                       epodatelna@prestavlky-rce.cz             DD/MM/RRR v HH /MM/SS.

Identifikátor dokumentu:

Jméno a příjmení oprávněné osoby:

 

Tato datová zpráva musí být podepsána elektronickým podpisem oprávněného pracovníka obecního úřadu.Obecní úřad zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pondělí následujícím po doručení. Potvrzení  je odesláno na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o doručení.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:      

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:    html, pdf, doc, jpg, případně dalších bežně používaných formátech datových zpráv.

V případě pochybnosti vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám oprávněný pracovník sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD-RW, CD-R, případně na jiných technických nosičích.

V případě pochybnosti vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám oprávněný pracovník sdělí, zda jsou parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl byl zjištěn škodlivý software (zavirování) nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat a je uložena do antivirového tresoru.

Vyřizování dotazu týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu e-podatelny zasílejte na elektronickou adresu starosta@prestavlky-rce.cz nebo na adresu vecerka@prestavlky-rce.cz případně na poštovní adresu obecního úřadu. Dotazy úřad vyřizuje v následující úřední den ode dne jejich doručení.

Seznam oprávněných pracovníků úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Petr Znamenáček - starosta

Pavel Večerka - místostarosta

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů: 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

 

 

 

Podle § 14 odst. 2 zákona č.106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží. Podání podle zákona č.71/1967 Sb., správní řád (§ 19) - musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno - viz výše. Podle § 19 odst. 2 zákona č.71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti. Stížnosti, oznámení a podněty podle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Pro tento účel je vhodnější používat pro komunikaci:

 se starostou, panem Petrem Znamenáčkem  e- adresu  starosta@prestavlky-rce.cz 

a  s místostarostou, panem Pavlem Večerkou e-adresu vecerka@prestavlky-rce.cz 

Copyright © 2016 - 2020 Obec Přestavlky