strana osmá

1994

 

Rok 1994 přinesl pro život  občanů naší obce několik výrazných změn. 

V průběhu měsíce dubna a května byl v obci proveden rozvod kabelové televize. Od této chvíle je umožněno občanům obce sledovat celkem 8 televizních programů. 4 kanály jsou vyhrazeny pro programy české a to ČT1, ČT2, Nova a Premiéra a 4 kanály pro satelitní příjem – PRO7 , EUROSPORT, RTL a SAT1.  

V první etapě se k TKR připojilo přes 50 domácností. Poplatek za užívání byl stanoven na 300,- Kč za rok.  

září 1994 byl v Přestavlkách zrušen Vojenský útvar. Během několika dnů se odstěhovali všichni vojáci. Zůstaly po nich jen osiřelé objekty, jejichž střežení převzali civilisté. Střežený kasárenský objekt s ubytovnami na tom dopadl celkem dobře, bude jen otázka času jak  se na budovách podepíše neobývání. Hůře to dopadlo s částí, kde se dříve nacházely rakety. Zde bylo během krátké doby rozkradeno vše, co šlo ukrást, hlavně kovy.

Skutečnost je již taková, že po 34 letech jsou Přestavlky bez vojáků! 

Ve dnech 18.-19. listopadu konaly volby do obecního zastupitelstva.  

Pro volby se zaregistrovaly dvě kandidátky. 7 občanů kandidovalo za Sdružení nezávislých – Za obec krásnější  a 6 na kandidátce za KSČM.  

Z kandidátky Za obec krásnější byli zvoleni: Václav Hajný, Svatava Mužíčková, Petr  Znamenáček  a  Marie Šaldová  

Z kandidátky KSČM byli zvoleni: František  Bidrman, Karel Bureš a  Zdeněk  Ráliš  

Na prvním zasedání bylo zvoleno toto zastupitelstvo:  

             Petr  Z n a m e n á č e k  - starosta

         František  B i d r m a n  -  místostarosta

Václav  H a j n ý – stavební komise

Karel  B u r e š – zemědělská komise

            Marie  Š a l d o v á – sociální komise

Svatava  M u ž í č k o v á – člen zastupitelstva

 Zdeněk R á l i š – kontrolní a revizní komise   

 

Narození  

22. 2. 1994 se narodila  Klárka  R z y c k á,  Přestavlky 98

22. 9. 1994 se narodil   Filip  H o r á k,  Přestavlky 96  

Úmrtí  

                24. 1. 1994 zemřel Š a l d a František, Přestavlky 70  

        4. 2. 1994 zemřela Š a l d o v á Vlasta, Přestavlky 70               8. 4. 1994 zemřela Pospíšilová Anna, Přestavlky 30  

          24. 3. 1994 zemřela

K r e j z o v á  Marie, Přestavlky 89  

Obsah      Rok 1995