strana  první

1993

V měsíci březnu 1993 se obecní zastupitelstvo usneslo, aby bylo pokračováno ve vedení kroniky obce. Poslední zápis v kronice je z roku 1979.     Vedením kroniky byl pověřen Zdeněk R á l i š.

V předchozích letech nebyla kronika vedena z důvodu, že došlo v r. 1981 ke sloučení obce Přestavlky s obcí Budyně nad Ohří, kam byly v té době integrovány ještě obce Nížebohy, Roudníček, Kostelec, Vrbka a Břežany. V uvedených obcích byly zrušeny tehdejší Místní národní výbory, které byly "nahrazeny" výbory občanskými. V podstatě se však staly obcemi satelitními, bez vlastních pravomocí. V důsledku toho veškeré příděly peněz plynuly do Budyně a do obce se vracela zanedbatelná částka, která s tíží stačila na údržbu stávajících zařízení, která byla v předešlých letech se značným úsilím v obci vybudována. Postupně však kulturní dům, obchod, školka, elektrický rozvod atd. spíše chátraly

Občané Přestavlk proto využili společenských změn, které nastaly po listopadu 1989 a od 26. září 1990 se Přestavlky staly opět samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem.

V prvních obecních volbách v září 1990 byli do obecního zastupitelstva zvoleni: B a c h o v á Jiřina, B i d r m a n František, H á j e k Josef, H a j n ý Jaroslav, H a j n ý Václav, T ů m o v á Irena a Z n a m e n á č e k Petr, který byl též zvolen prvním starostou obce Přestavlky.  

V řádných volbách v listopadu 1990 bylo celé obecní zastupitelstvo potvrzeno ve shora uvedeném složení.

 

K r o n i k á ř  

     Zdeněk R á l i š, byl pověřen vedením kroniky v březnu 1993. Vzhledem k velké časové prodlevě je velmi složité retrospektivně zaznamenat všechny skutečnosti, které v obci byly. Bylo by to spekulativní z dnešního pohledu. Takové bylo předchozí období a je nutné vše posuzovat jako stav, který měl svůj vývoj v dané době.  

     Narodil jsem se 30. března 1936 v obci Ž ivanice, okr. Pardubice. Do Přestavlk jsem se přiženil v r. 1967. Vzdělání mám středoškolské, směr sociálně právní. Jedenáct let jsem byl vojákem z povolání, čtyři roky referentem v Průmyslu trvanlivého pečiva v Lovosicích a od r. 1969 do r. 1989 jsem pracoval ve funkci kádrového a personálního náměstka ve státním podniku Meva v Roudnici n. L. Po listopadu 1989 jsem pracoval jako ošetřovatel telat a prasat ve státním statku Brozany. Po zániku statku jeden rok jako skladový manipulant ve společnosti Segnor Budyně nad Ohří. V době, kdy začínám přepisovat poznámky do této kroniky, nabývám důchodového věku a pracuji jako soukromý podnikatel v kantýně společnosti Segnor.  

     Od r. 1957 jsem členem KSČ, nyní KSČM. Pracoval jsem v různých funkcích. V současné době jsem předsedou KSČM v Přestavlkách, členem pléna OV KSČM v Litoměřicích a od listopadu 1994 členem obecního zastupitelstva a členem zastupitelstva Okresního úřadu v Litoměřicích.

Rok  1993 strana 2