Copyright © 2016 - 2020 Obec Přestavlky

                              

 

Informace k postupu Obecního úřadu Přestavlky,
při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

...................................................................................................................................


 

    I. Obecná část

  1. Podávání žádostí o poskytnutí informace Obecnímu úřadu Přestavlky (dále jen Úřad) i jejich poskytování zaměstnanci Úřadu se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen nařízením vlády).
  2. Text zákona, nařízení vlády a Informace o činnosti Obecního úřadu Přestavlky jsou přístupné prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese http://www.prestavlky-rce.cz. Prostory přístupné veřejnosti v budově Úřadu (Přestavlky č.p. 56)  v místní knihovně, jsou k tomu vybaveny odpovídajícím technickým zařízením.


 

    II. Postup při vyřizování žádosti

  1. Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem a nařízením vlády. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje oslovený Úřad neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.
  2. Písemná žádost je podávána na adresu:                                                                                                                          Obecní úřad Přestavlky,č.p. 56, Roudnice nad Labem, 413 01                                                                

  3. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně na adrese Úřadu (viz výše uvedená adresa), prostřednictvím faxu na čísle +420 416 867 112 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: podatelna@prestavlky-rce.cz .
  4. Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací..


 

    III. Nevyhovění žadateli ze strany Úřadu

  1. Proti rozhodnutí Úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat rozklad (odvolání) ve lhůtách stanovených zákonem
  2. Rozklad (odvolání) lze podat pouze písemnou formou.  Rozklad (odvolání) musí obsahovat jméno žadatele, adresu,      v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá, a podpis žadatele. Pokud rozklad (odvolání) tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, Úřad jej odloží.
  3. Rozklad (odvolání) lze podat rovněž prostřednictvím formuláře "Rozklad proti rozhodnutí o neposkytnutí informace". Formulář je k dispozici v budově Úřadu (v úředních hodinách) nebo na internetové adrese (http//www.prestavlky-rce.cz)
  4. O rozkladu rozhoduje: Zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce  nebo       MěÚř Roudnice nad Labem - jedná-li se o informaci spadající do přenesené působnosti                

 

Obecní úřad Přestavlky, v současné době poskytuje informace bez poplatků, snaží se tímto o maximální vstřícnost a informovanost vůči občanům.

Poskytování informací