Textové pole:  
 chovatelům hospodářských zvířat 
 
 v Ústeckém kraji

                                            Krajská veterinární správa

Chovatelům hospodářských zvířat v Ústeckém kraji

 

                                                                                   
 

Textové pole: Ústí nad Labem  30. 1. 2006
 
        

                                                                                                                         

 

Věc:  Stanovení   rozsahu  a  termínů   provedení  zdravotních  zkoušek  v  chovech

          hospodářských  zvířat  v  roce  2006

 

 

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj stanovuje v souladu s § 5 odst. 1  písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů              ( veterinární zákon ) v platném znění, tyto termíny provedení zdravotních zkoušek:

a) zdravotní zkoušky musí být provedeny do l roku od předchozího provedení v roce 2005      a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen do 1 měsíce od  provedení Krajské veterinární správě.

b) v případě, že vyšetření nebylo v roce 2005 požadováno, je termín pro předložení výsledků zkoušek,  vyšetření  a  úkonů  do 31. října  2006.  Výjimkou   pro  chovatele  skotu  je  termín 

předložení výsledků povinných vstupních vyšetření na IBR, které musí chovatel skotu (s výjimkou skotu ve výkrmu) předložit do 31. 12. 2006.

 

Rozsah vyšetření:

 

Chovatelé skotu:

brucelóza – vyšetření krevních vzorků – chovy bez produkce mléka, chovy s produkcí mléka s počtem krav přes 100 ks – vyšetřují se krávy a jalovice od stáří 24 měsíců a plemenní býci v přirozené plemenitbě – 1x ročně

brucelóza – vyšetření bazénových vzorků mléka – chovy s produkcí mléka s počtem krav     do 100 ks - 2x ročně v odstupu nejméně 3 měsíce ( vzorky odebírají inspektoři KVS ).

brucelóza – vyšetření zmetalek 2x v intervalu 21 -28 dnů a dále vyšetření zmetků                   a plodových obalů.

Býci  v  přirozené  plemenitbě – musí  být  1x  ročně  vyšetřeni na brucelózu, leukózu a IBR.

tuberkulóza – tuberkulinace. Vyšetření se provádí v průběhu jednoho měsíce před přemístěním krav a jalovic k dalšímu chovu v rámci ČR od stáří 24 měsíců. Za přemístění    se považuje přesun mimo území kraje.

leukóza – z krevních vzorků – u 5% chovů s přibližně 5% chovaných zvířat od stáří 12 měsíců. Chovy určí Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj.

IBR - chovy prosté IBR – plemenní býci, krávy a jalovice od stáří 24 měsíců 1x ročně                100% stavu

IBR  - chovy  v  NOP (s vyjímkou izolovaného výkrmu skotu) – povinné  vstupní  vyšetření     

         - zvířata samičího pohlaví od stáří 6 měsíců, prvotelky, krávy a plemenní býci v přirozené plemenitbě. U zvířat starších 24 měsíců  budou vyšetření provedena z krevních vzorků odebraných na brucelózu. V chovech, které  budou vyšetřovat na leukózu zvířata starší 12 měsíců, budou vyšetření provedena z  těchto vzorků.

IBR  - všechny chovy  -  2x  v  odstupu  21 - 28 dnů ( zároveň  s vyšetřením na  brucelózu )

         - vyšetření  zmetků a  plodových  obalů v indikovaných  případech.

 

Chovatelé prasat:

brucelóza a Aujeszky – serologické vyšetření – zmetalky a prasnice, které porodily málo životaschopná selata- 2x v odstupu 21 – 28 dnů

KMP (mor prasat) a Aujeszky – při dovozu chovných prasat ze třetích zemí nebo z členských států EU, které nemají dodatečné garance na ACH nebo se na jejich území vyskytuje KMP

všichni plemenní kanci ve střediscích pro odběr spermatu – 1x ročně vyšetření na brucelózu, Aujeszkyho a mor prasat.

 

Chovatelé ovcí:

plemenní berani – 1x ročně na brucelózu ( B. mellitensis ).

v chovech v kontrole užitkovosti s produkcí plemenných beránků – bahnice a plemenní berani 1x ročně na brucelózu, epididymitidu a Maedi-Visnu.

Zmetalky – vyšetření na brucelózu 2x v intervalu 21-28 dnů.

 

Chovatelé koz:

Plemenní kozli – 1x ročně na brucelózu ( B.mellitensis ).

                         - 1x ročně na tuberkulózu – tuberkulinací.

v chovech v kontrole užitkovosti s produkcí plemenných kozlíků – zvířata starší 12 měsíců 1x ročně na tuberkulózu a brucelózu.

Zmetalky – vyšetření na brucelózu 2x v intervalu 21 – 28 dnů.

 

Žádost o vyplacení státního příspěvkuk provedení zdravotních zkoušek podává chovatel nebo veterinární lékař, který zkoušky provedl, na předepsaném dokladu o provedení zdravotních zkoušek s uvedením ušních čísel zvířat, podepsaný chovatelem a veterinárním lékařem, krajské veterinární správě do 1 měsíce od provedení. Přílohou žádosti je kopie laboratorního protokolu a v případě tuberkulinace záznam o provedené tuberkulinaci.

 

 

Povinnosti chovatelů skotu, vyplývající z Národního ozdravovacího programu  od  IBR:

a)   provést  vstupní  sérologické  vyšetření  skotu  staršího  6  měsíců  do  konce  roku  2006               a  na jeho základě rozhodnout o metodě ozdravování

b)  zpracovat ozdravovací plán ( po konzultaci se soukromým vet. lékařem a KVS) a předložit k odsouhlasení KVS,

c)  u pozitivních zvířat (zjištěných vstupním sérologickým vyšetřením) zaznamenat výsledek do průvodních listů skotu do části B v oddílu poznámka. Záznam bude proveden červeně s textem „ IBR +“,

d)  zajistit provádění odborných veterinárních úkonů spojených s ozdravováním soukromým veterinárním lékařem,

e)  vést evidenci zvířat ve všech stájových objektech. Pro každou stáj vést stájový registr (viz zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, a vyhl. MZe č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence     a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem),

f)  stanovit přesný systém přemisťování zvířat v rámci hospodářství, je-li přemísťování zvířat z hlediska provozního nezbytné. O přemístění vést záznamy (viz zákon č. 154/2000 Sb.,    a vyhláška MZe č. 136/2004 Sb.),

g) zákaz provádění mezipodnikových kooperací, které nejsou zohledněny v ozdravovacím  plánu,

h)  zabezpečit, aby zvířata ozdravovaného stáda nepřišla do kontaktu se zvířaty z ostatních stád, která mají rozdílný nákazový status,

i)  dodržovat ozdravovací plán,

j)   poskytovat stanovené údaje o průběhu ozdravování,

k)  hlásit KVS veškeré problémy, které se vyskytnou v průběhu ozdravování a které by mohly průběh ozdravování nepříznivě ovlivnit,

l) organizovat pastvu skotu tak, aby bylo zabráněno bezprostřednímu kontaktu zvířat ozdravovaného stáda nebo prostého stáda se stádem, vedeným jako klidové ohnisko IBR nebo jako stádo s neznámou nákazovou situací. S ohledem na povinnost danou zákonem č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon), že chovatel je povinen bránit vzniku a šíření nákaz,  je ten chovatel, který nemá stádo prosté nákazy, povinen zabezpečit hrazení pastviny tak, aby byla dodržena taková vzdálenost mezi zvířaty, aby bylo zabráněno přenosu původce nákazy (minimálně 7 metrů). Konstrukce a způsob hrazení musí zabránit úniku zvířat,

m)  zakázat vstup nepovolaných osob do objektů, v nichž je chován skot,

n)   zabezpečit účinnou desinfekci na vstupech do objektů s chovem skotu,

o)   provádět průběžnou desinfekci a deratizaci ve stájích,

p)  vymezit okruh pracovníků, kteří budou přicházet do kontaktu se zvířaty ozdravovaného stáda. Tyto pracovníky odborně proškolit z hlediska nezbytných protinákazových opatření a vést o tom záznamy,

r) upozornit ošetřovatele, případně jiné osoby, přicházející do styku se zvířaty z ozdravovaného stáda, že nesmí ošetřovat ani doma chovat skot infikovaný původcem IBR ani skot, u něhož není známa nákazová situace. Neumožnit účast rizikových zvířat na svodech,

s)  zabezpečit pro další osoby (pracovníky servisních a biologických služeb), které musí vstupovat do chovu, ochranné pomůcky (pracovní oděv a další) a hygienické prostředky k očistě před vstupem do chovu a po výstupu z něj,

t)  uchovávat údaje o sérologických vyšetřeních a vakcinacích zvířat 3 roky po ukončení ozdravování,

 

Nezbytná data ke sledování a hodnocení průběhu ozdravování:

 

Chovatel, v jehož hospodářství probíhá ozdravování, bude poskytovat KVS, případně ostatním orgánům státního dozoru následující údaje:

a) údaje o chovateli – jméno, název, adresa,

b) údaje o hospodářství – název, registrační číslo, adresa,

c) údaje o zvířatech – identifikační čísla zvířat podléhajících ozdravovacímu programu,

    - údaje o počtu zvířat v jednotlivých kategoriích dle identifikačních čísel,

    - údaje o počtu sérologických vyšetření (vstupní, namátková,závěrečná),

    - údaje o výsledcích vyšetření podle identifikačních čísel zvířat,

    - zvolená metoda ozdravování,

    - údaje o počtu vakcinovaných zvířat podle identifikačních čísel,

    - údaje o časovém průběhu ozdravování:

       1) zahájení, datum,

       2) vyřazování infikovaných zvířat a datum vyřazení posledního infikovaného zvířete,

       3) datum ukončení vakcinací,

       4) datum zahájení pozorovací doby

       5) datum provedení závěrečných vyšetření (první, druhé nebo třetí) před prohlášením stáda za úředně ozdravené nebo úředně prosté IBR,

       6) datum vydání písemného dokladu KVS o schválení hospodářství za ozdravené či úředně prosté IBR.

 

        Náležitosti ozdravovacího plánu včetně jejich vzorů podmínek přemísťování skotu v průběhu ozdravování, vzor žádosti o dotaci  a další podrobnosti o Národním ozdravovacím programu od IBR Vám poskytne každý inspektorát Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj nebo přímo centrální pracoviště v Ústí nad Labem – Brné. Veřejně přístupná je Metodika kontroly zdraví a povinné vakcinace pro rok 2006, Národní ozdravovací program od IBR       a Metodický návod č. 10/2005 k provádění tohoto programu na internetu na webových stránkách Státní veterinární správy ČR – www.svscr.cz  pod heslem Zdraví zvířat.

 

      

 

                                                                                               MVDr. Ing. Rudolf Kojan

                                                                                                               ředitel

Vyvěšeno: 2. 2. 2006

Sejmuto: 10.10.2006